تعرفه ها و شماره حساب ها

تعرفه طراحی و کدنویسی بستگی به قالب و امکانات سایتی می خواهید دارد

برای پشتیبانی و استعلام از بخش ارتباط با ما در تماس باشید

 


بانک ملی جدید به نام رضا خانی
شماره حساب : ۰۳۲۳۰۱۷۳۱۳۰۰۲

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۰۹۸۹۹۶۸۳


 

بانک کشاروزی به نام رضا خانی
شماره کارت : ۶۰۳۷۷۰۱۶۹۹۲۱۸۴۸۰